EKONOMIC – JC s.r.o.
ekonomika, účtovníctvo, mzdy, poradenstvo
Spoločnosť vznikla v roku 2004 za účelom poskytovania profesionálnych komplexných ekonomických a účtovných služieb a počas svojej doterajšej 19 ročnej existencie si vybudovala renomé, o ktorom svedčí spokojnosť zákazníkov.

Prioritne sa špecializujeme na poskytovanie služieb v oblasti vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd, personalistiky ale aj kompletného poradenského servisu, pretože spokojnosť zákazníka je pre nás prvoradá.
Naše služby majú široký zámer a sú prispôsobené malým a stredným spoločnostiam, živnostníkom, občianskym združeniam.

O NÁS

Pracujeme pre spoločnosti a živnostníkov podnikajúcich v rôznych oblastiach obchodu.
Naši klienti podnikajú v oblastiach: veľkoobchod, maloobchod, internetový predaj, reštauračné služby, strážne služby, reklamné a tlačiarenské služby, poradenské služby, kuriérské služby, prepravné služby, stavebné a rekonštrukčné služby, IT služby, realitné služby.
V rámci serióznosti ponúkame služby tak, aby viedli k maximálnej spokojnosti zákazníka, preto má naša spoločnosť uzatvorené aj poistenie zodpovednosti v prípade spôsobenia škody vedením účtovníctva.
Pomocníkmi pri našej práci sú pracovné prostredia: Stormware – Pohoda, Kros – Omega, Olymp, ktoré sú pravidelne aktualizované a tým pádom je zabezpečená korektnosť spracovaných, jednotlivých podkladov. Samozrejmosťou je pravidelné zálohovanie dát, aby sme zaistili ich ochranu pred stratou alebo poškodením.
Vaše údaje sú na našich serveroch v bezpečí vďaka pravidelnému zálohovaniu.
K prioritám spoločnosti patrí vysoká úroveň poskytovaných služieb, diskrétnosť, kvalita služieb a dodržiavanie dohodnutých termínov.
Garantom poskytovania profesionálnych služieb je majiteľka spoločnosti, ktorá má 26 ročné skúsenosti s prácou v tejto oblasti, ktoré sú podložene certifikátmi.
Záujmom spoločnosti je dlhodobá spolupráca s našimi klientmi založená na obojstrannej spokojnosti.

Spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2004

Kompletne sa postarať o vaše účtovníctvo, mzdy, dane, ...

Sme efektívny, rýchly a spoľahlivý.

Snažíme sa prispôsobiť trhu a každému zákazníkovi, firme osobitne.

ÚČTOVNÝ OUTSOURCING

Účtovníctvo je veľmi dôležitou stránkou fungovania spoločnosti.
Preto je pre nás veľmi dôležité zabezpečiť pre našich klientov spoľahlivé a diskrétne vedenie účtovnej agendy.
Účtovný outsourcing je výhodou nielen pre malých podnikateľov, ale je veľmi výhodný pre malé a stredné spoločnosti.
Účtovný outsourcing prináša našim klientom niekoľko pozitív, medzi ktoré patria:
 • odstránenie mzdových nákladov na administratívnych zamestnancov
 • odstránenie nákladov na vzdelávanie zamestnancov
 • zníženie nákladov na spotrebný materiál, odbornú literatúru, hardwarové a softvérové vybavenie spoločnosti
 • zníženie nákladov na účtovné a ekonomické poradenstvo
 • odstránenie rizika spojeného s vedením účtovníctva, poistenie zodpovednosti za škodu spojenú s vedením účtovníctva
 • vysoká profesionálna úroveň
 • okamžité prispôsobenie sa meniacim podmienkam
 • úspora času

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

V rámci spracovania jednoduchého účtovníctva poskytujeme nasledujúce služby:
 • peňažný denník
 • pokladničná kniha (v tuzemskej aj cudzej mene)
 • knihy pohľadávok a záväzkov
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku, výpočet odpisov
 • evidencia sociálneho fondu
 • evidencia DPH – spracovanie daňového priznania
 • spracovanie účtovnej závierky, výkazov k účtovnej závierke, daňové priznanie

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

 • učtovný denník
 • hlavná kniha, kniha analytickej evidencie
 • evidencia pohľadávok a záväzkov, saldokonto
 • evidencia DPH – spracovanie daňového priznania
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku, výpočet odpisov
 • ročná účtovná závierka, výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky, daňové priznanie k dani z príjmov
 • spracovanie štatistických výkazov

Reporting účtovníctva

Reporting účtovníctva je našimi klientmi najviac oceňovanou aktivitou, preto k nemu pristupujeme vždy maximálne dôrazne a zodpovedne.
 • mesačný, resp. štvrťročný reporting podľa požiadaviek klienta
 • vyhodnotenie a sledovanie pohybu cash – flow
 • analýza stavu pohľadávok a záväzkov
 • sledovanie likvidity, rentability
 • posúdenie celkovej ekonomickej situácie klienta pomocou vybraných finančných ukazovateľov
 • poradenstvo pri strategickom plánovaní a tvorbe podnikateľských plánov

MZDOVÝ OUTSOURCING

Mzdový outsourcing prináša naším klientom hneď niekoľko pozitív, medzi ktoré patrí najmä:
 • úspora času
 • zníženie mzdových a režijných nákladov
 • zameranie sa na ťažiskovú oblasť podnikania, tzv. „core business“
 • spoľahlivá ochrana osobných dát zamestnancov
 • zvýšenie efektivity pracovných procesov
 • správnosť a včasnosť spracovania mzdovej agendy
 • spracovanie mzdovej agendy v súlade s aktuálnou legislatívou
 • zbavenie sa zodpovednosti a tým aj sankcii za prípadné chybné spracovanie mzdovej agendy

MZDY A PERSONALISTIKA

 • príprava pracovných zmlúv – na dohodu aj na hlavný pracovný pomer
 • mzdové listy
 • komplexný výpočet miezd zamestnancov
 • vypracovanie vyhlásení na zdanenie príjmov zo závislej činnosti
 • vypracovanie potvrdenia o zamestnaní (zápočtový list)
 • vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • vypracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia
 • vypracovanie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch
 • príprava platobného príkazu všetkých potrebných platieb pre účely mzdovej agendy
 • príprava podkladov k tvorbe a čerpaniu sociálneho fondu
 • prihlásenie a odhlásenie zamestnávateľa
 • prihlásenie a odhlásenie zamestnancov
 • nahlásenie zmien údajov do sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovní a na daňový úrad
 • vypracovanie a zaslanie mesačných výkazov pre účely sociálneho a zdravotného poistenia
 • vypracovanie evidenčných listov dôchodkového poistenia
 • vypracovanie oznámenia o zrážkovej dani
 • vypracovanie štvrťročných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkov dane z príjmov
 • vypracovanie hlásenia o vyúčtovaní dane
 • vypracovanie potvrdenia na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku

DAŇOVÁ AGENDA


 • daň z pridanej hodnoty
 • daňové priznania k dani z príjmov fyzických osôb
 • daňové priznania k dani z príjmov právnických osôb
 • výpočet preddavkov na daň z príjmu
 • výpočet odloženej dane
 • výpočet splatnej dane
 • daň z motorových vozidiel
 • daň zo závislej činnosti
 • položky zvyšujúce a znižujúce základ dane
 • registrácia daňového subjektu pre potreby dane z príjmov právnických osôb, registrácia na DPH

PORADENSTVO


 • komplexné poradenstvo v oblasti jednoduchého účtovníctva
 • komplexné poradenstvo v oblasti podvojného účtovníctva
 • komplexné poradenstvo v oblasti dani
 • komplexné poradenstvo v oblasti miezd a personalistiky
 • informácie o aktuálnych zmenách daňových predpisov
 • informácie o daňových povinnostiach
 • poradenstvo pri zakladaní spoločností a zmenách právnych foriem spoločností

DOPLNKOVÉ SLUŽBY


 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia – pre zamestnancov, SZČO, dôchodcov, študentov
 • zákon o ochrane osobných údajov – osoba zodpovedná za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov (certifikát)
 • komunikácia s úradmi – daňový úrad, zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, štátnymi inštitúciami
 • zastupovanie pred miestne príslušným daňovým úradom
 • zastupovanie pred sociálnou poisťovňou
 • zastupovanie pred zdravotnými poisťovňami: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera, Union
 • vypracovanie podkladov pre audit
 • sprostredkovanie audítorských služieb
 • spolupráca s audítorom
 • sprostredkovanie vypracovania GDPR dokumentácie, BOZP, PO, Pracovnej zdravotnej služby
 • založenie spoločnosti s.r.o.
 • zmeny v spoločnostiach s.r.o.
 • vyzdvihnutie a doručenie dokladov priamo vo Vašej spoločnosti

CENNÍK


Služby vykonávame na základe zmluvy o spracovaní účtovnej evidencie, miezd a personalistiky.

Ceny poskytovaných služieb sú stanovené v závislosti od rozsahu poskytovaných služieb.

Konečná cena sa stanovuje individuálne po osobnom stretnutí a dohode s klientom.

Klient platí iba za poskytované ekonomické a účtovné služby.
Pri vedení účtovníctva, ako aj pri iných službách, naša spoločnosť garantuje maximálnu diskrétnosť.

Z tohto dôvodu sa na našej stránke nenachadzajú informácie o spoločnostiach, ktoré využívajú naše služby.

Našou referenciou je počet spoločností, ktoré využívajú naše služby.

V súčastnosti naše služby využíva vyše 50 spoločností z rôznych oblastí obchodu, služieb a výroby.

REFERENCIE


EKONOMIC – JC s.r.o.


Korenšpondenčná adresa:
 • Rozvoj 1106/4
, Levoča, 
054 01

Adresa kancelárie:
 • Duklianska 38 – budova R11
, Spišská Nová Ves, 
052 01
 • Bezplatné parkovanie v objekte

Kontakt:
 • +421 (0) 911 595 127
 • +421 (0) 911 524 751
 • ekonomicjc@gmail.com


Fakturačné údaje:
IČO: 36 493 520

DIČ: 202 187 0455

IČ DPH: SK 202 187 0455
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 15979/V

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK89 7500 0000 0040 1788 3071

NAPÍŠTE NÁM


Mimo pracovného času nám v prípade otázok pošlite email. Veľmi radi Vám odpovieme nasledujúci pracovný deň.