Novelizácie daňových zákonov priniesli opäť množstvo zmien, ktoré výrazne ovplyvnia povinnosti podnikateľov v nasledujúcom kalendárnom roku 2015.

Zákon o dani z príjmov

Daňové priznanie za rok 2014

 • povinnosť podať DP za rok 2014 má daňovník, ktorý dosiahol v roku 2014 zdaniteľné príjmy vyššie ako 1 901,67 €, ako aj daňovník, ktorý vykázal daňovú stratu.

Daňové licencie

 • právnické osoby budú po prvýkrát platiť daňové licencie
 • uvedené sa týka len firiem, ktoré za rok 2014 vykázali daňovú stratu alebo im na základe daňového priznania vyšla nižšia daňová povinnosť, ako je stanovená výška daňovej licencie
 • povinnosť platiť daňovú licenciu sa netýka živnostníkov.

Zníženie sadzby dane z príjmov pre právnické osoby

 • právnické osoby, ktoré vykážu zisk, zaplatia daň z príjmov vo výške 22 % (za rok 2013 to bolo 23 %).

Navyšovanie nepeňažných príjmov zamestnanca

 • za príjem zamestnanca sa bude považovať aj nepeňažný príjem, ktorý dostane zamestnanec od zamestnávateľa (napr. vstupenky na koncert),
 • zamestnávateľ môže (ale nemusí) navýšiť hodnotu nepeňažného plnenia o preddavok na daň a o povinné poistné na zdravotné a sociálne poistenie, toto navýšenie bude daňovo uznaným výdavkom zamestnávateľa.

Zmena termínu zvyšovania daňového bonusu

 • daňový bonus sa bude zvyšovať k 1. januáru.

Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby sa budú platiť len z aktívnych príjmov

 • pri posudzovaní povinnosti platiť preddavky na daň sa budú posudzovať len aktívne príjmy podnikateľa podľa § 5 a § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, jednorazové a mimoriadne príjmy sa nebudú brať do úvahy

Zákon o DPH

Zmena miesta dodania elektronicky dodávaných služieb pre nezdaniteľné osoby (občanov)

 • ak dodávate elektronické služby nezdaniteľným osobám (občanom) v rámci EÚ, budete používať sadzbu DPH tej krajiny, kde má príjemca služby (zákazník) sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava

Zmena lehoty na podávanie kontrolného výkazu

 • ruší sa povinnosť podávať kontrolný výkaz v rovnaký deň, ako je deň podania daňového priznania k DPH, povinnosť podať kontrolný výkaz je do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.

Zmena termínu registrácie zdaniteľnej osoby za platiteľa DPH

 • najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti pre registráciu na daň,
  ak má platiteľ dane povinnosť zložiť zábezpeku na daň, zostáva zachovaná lehota 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň.

Zmena lehoty na podávanie súhrnného výkazu pre daňových zástupcov pri dovoze tovaru

 • súhrnný výkaz podávajú do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca.

Ruší sa fixná výška pokuty za vrátenie nadmerného odpočtu v skrátenej lehote

 • suma pokuty vo výške do 1,3 % zo sumy vráteného nadmerného odpočtu nebude od 1. 1. 2015 fixná (doteraz bola vo fixnej výške 1,3 %), ale správca dane bude môcť uložiť pokutu do tohto limitu na základe vlastného zohľadnenia miery porušenia zákona

Rozširuje sa možnosť využívania úpravy Mini One Stop Shop (jednotného kontaktného miesta)

 • poskytovatelia telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky dodávaných služieb pre nezdaniteľné osoby (občanov) môžu využiť tzv. jednotné kontaktné miesto – Mini One Stop Shop (MOSS)
 • uvedená možnosť sa týka poskytovateľov uvedených služieb usadených v Európskej únii, ale aj poskytovateľov neusadených v Európskej únii.

Osobitná úprava pre cestovné kancelárie a agentúry

 • dopĺňa sa, že služba dodaná cestovnou kanceláriou zákazníkovi je predmetom dane v tom členskom štáte, v ktorom má cestovná kancelária sídlo alebo prevádzkareň, z ktorej službu dodala.