Od začiatku budúceho roka budú živnostníci a ostatné SZČO uhrádzať mesačne najmenej 136,57 eura do sociálnej poisťovne.

Od 1. januára 2015 sa opäť zvýši minimálny a maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Tie SZČO, ktoré od 1. júla toho roka (pri odloženom daňovom priznaní od 1. októbra tohto roka) platia poistné z minimálneho vymeriavacieho základu 402,5 eura, budú za obdobie od 1. januára 2015 platiť poistné z nového minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý je pre rok 2015 vo výške 412 eur.

„Kým do konca roka 2014 predstavuje minimálne poistné na sociálne poistenie pre SZČO sumu 133,42 eura mesačne, od 1. januára 2015 budú živnostníci a ostatné SZČO uhrádzať mesačne najmenej 136,57 eura.“

Ak SZČO od 1. júla tohto roka, resp. pri odloženom daňovom priznaní od 1. októbra tohto roka, platia poistné z maximálneho vymeriavacieho základu, teda zo sumy 4 025 eur, budú od januára 2015 platiť poistné z ich reálneho vymeriavacieho základu, avšak najviac z maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý je pre rok 2015 vo výške 4 120 eur.

„Znamená to, že od 1. januára 2015 budú povinní uhrádzať Sociálnej poisťovni mesačne poistné vo výške 1 365,78 eura, kým do konca roku 2014 to je 1 334,28 eura.“

Odvody do zdravotnej poisťovne pre rok 2015

Minimálny preddavok poistného stúpne na 57,68 eura

Od začiatku budúceho roka si samostatne zárobkovo činné osoby musia nanovo vypočítať výšku preddavku na zdravotné poistenie na rok 2015 podľa pravidiel, ktoré zaviedla vláda Roberta Fica. Vychádzajú pritom zo základu dane z príjmov z podnikania (riadok 43) uvedeného v daňovom priznaní za rok 2013.

Na rok 2015 pritom platia tieto pravidlá:

  1. pri stanovovaní vymeriavacieho základ slúžiaceho na výpočet preddavkov na zdravotné poistenie sa k základu dane za rok 2013 (riadok 43 v daňovom priznaní) spätne pripočítajú sociálne a zdravotné odvody, ktoré samostatne zárobkovo činná osoba zaplatila v roku 2013 (vrátane prípadného nedoplatku na zdravotnom poistení za rok 2012, ktoré SZČO zaplatila v roku 2013)
  2. pri výpočte vymeriavacieho základu sa základ dane delí koeficientom 1,486 (ide o posledné zníženie tohto koeficientu, na rok 2014 bol koeficient 1,6, na rok 2013 koeficient 1,9 a do roku 2012 koeficient 2,14).

Výšku preddavku na zdravotné poistenie na rok 2015 samostatne zárobkovo činná osoba zistí aj z ročného zúčtovania zdravotného poistenia (RZZP) za rok 2013, ktoré mu v druhom polroku tohto roka zaslala jeho zdravotná poisťovňa. Súčasťou RZZP je totiž aj stanovenie výšky preddavku na zdravotné poistenie na ďalší kalendárny rok.

Tie SZČO, ktoré začali podnikať v tomto roku a preto si nemajú z čoho vypočítať preddavky na zdravotné poistenie na rok 2015, si vzhľadom na nárast minimálneho vymeriavacieho základu musia od januára budúceho roka zvýšiť minimálne odvody na zdravotné poistenie.

Minimálny vymeriavací základ

Od začiatku roka 2015 sa zvyšuje minimálny vymeriavací základ, z ktorého sú SZČO povinné platiť poistné na zdravotné poistenie. Minimálny základ sa totiž podľa pravidiel, ktoré zaviedla vláda Roberta Fica od 1. januára 2013, stanovuje ako 50 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

Priemerná mzda na Slovensku vlani dosiahla 824 eur a preto minimálny vymeriavací základ na platenie poistného na rok 2015 stúpne na 412 eur. Na rok 2014 je minimálny vymeriavací základ 402,5 eura.

Minimálny preddavok poistného

Nárast minimálneho vymeriavacieho základu na 412 eur znamená pre samostatne zárobkovo činné osoby zvýšenie minimálneho preddavku poistného na zdravotné poistenie zo súčasných 56,35 eura na 57,68 eura. Samostatne zárobkovo činnej osobe so zdravotným postihnutím sa najnižší možný preddavok na zdravotné poistenie od začiatku roka 2015 zvyšuje z 28,17 eura na 28,84 eura (osoba so zdravotným postihnutím platí zdravotné odvody v polovičnej výške).

Takúto minimálnu sumu preddavku musia SZČO zaplatiť prvýkrát za január 2015, najneskôr do 8. februára 2015. Poslednýkrát budú SZČO minimálny preddavok v tejto výške platiť za december 2015 so splatnosťou do 8. januára 2016.

Maximálny vymeriavací základ

Spolu s najnižším možným vymeriavacím základom sa od začiatku roka 2015 zvyšuje aj maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na zdravotné poistenie. Ten sa od 1. januára 2013 zvýšil z trojnásobku na päťnásobok priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

Najvyšší možný mesačný vymeriavací základ od začiatku budúceho roka vzrastie zo súčasných 4 025 eur na 4 120 eur.

Maximálny preddavok poistného

Zvýšením maximálneho mesačného vymeriavacieho základu na 4 120 eur sa smerom nahor upraví aj maximálna suma preddavku na zdravotné poistenie. Tohtoročná maximálna suma preddavku vo výške 563,5 eura mesačne sa tak od januára zvýši na 576,8 eura.

Samostatne zárobkovo činnej osobe so zdravotným postihnutím sa maximálny preddavok na zdravotné poistenie zvyšuje z  281,75 eura na 288,4 eura (osoba so zdravotným postihnutím platí zdravotné odvody v polovičnej výške).