• učtovný denník
  • hlavná kniha, kniha analytickej evidencie
  • evidencia pohľadávok a záväzkov, saldokonto
  • evidencia DPH – spracovanie daňového priznania
  • evidencia hmotného a nehmotného majetku, výpočet odpisov
  • ročná účtovná závierka, výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky, daňové priznanie k dani z príjmov
  • spracovanie štatistických výkazov