• príprava pracovných zmlúv – na dohodu aj na hlavný pracovný pomer
 • mzdové listy
 • komplexný výpočet miezd zamestnancov
 • vypracovanie vyhlásení na zdanenie príjmov zo závislej činnosti
 • vypracovanie potvrdenia o zamestnaní (zápočtový list)
 • vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • vypracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia
 • vypracovanie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch
 • príprava platobného príkazu všetkých potrebných platieb pre účely mzdovej agendy
 • príprava podkladov k tvorbe a čerpaniu sociálneho fondu
 • prihlásenie a odhlásenie zamestnávateľa
 • prihlásenie a odhlásenie zamestnancov
 • nahlásenie zmien údajov do sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovní a na daňový úrad
 • vypracovanie a zaslanie mesačných výkazov pre účely sociálneho a zdravotného poistenia
 • vypracovanie evidenčných listov dôchodkového poistenia
 • vypracovanie oznámenia o zrážkovej dani
 • vypracovanie štvrťročných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkov dane z príjmov
 • vypracovanie hlásenia o vyúčtovaní dane
 • vypracovanie potvrdenia na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku